بازاریابان چگونه بودجه خود را هدر می دهند؟

بازاریابان 26 درصد از بودجه خود را در سال جاری هدر خواهند داد

شرکت راکوتن مارکتینگ( یک شرکت بازاریابی وابسته) گزارشی تهیه کرده است که در آن نشان میدهد بیشتر بازاریابان 26 درصد از بودجه خود را بر اثر سرمایهگذاری در کانالهای اشتباه از دست خواهند داد.  تحقیقی با عنوان (فروشندگان  در سال جاری چه میخواهند) در چهارچوب بازاریابی کلیدی است که هدف آن ایجاد تغییر در اولیتهای بازاریابان جهانی میباشد که هر کدام از این تحقیقات توسط افرادی با محل کار، موقعیت جغرافیایی و حرفههای متفاوت بهدست آماده  که به صورت زیر است.

معماران: بر اساس تحقیقی که انجام شده 12 درصد از بازاریابان بریتانیا اذعان کردهاند که 23 درصد از بودجه خود را با سرمایهگذاری در راههای اشتباه از دست دادهاند.

ادونسرها: بر اساس گزارشهای انجام شده 49 درصد از ادونسرها برخلاف تعقیب رسانههای بهروز و جدید، هنوز به دنبال سرمایهگذاری روی برنامههای صوتی هستند؛ در حالی که تنها 28 درصد از آنها بهدنبال راهکارهایی برای واقعیت مجازی میباشند که این طرز فکر باعث میشود نتوانند نتیجه خوبی کسب کنند.

پشتیبانان: این دسته از کسانی که متعلق به دوران قدیم فعالیت در دنیای مجازی هستند؛ 31 در صد از فعالیت خود را روی محتوای ویدویی سرمایهگذاری میکنند؛ در حالی که بهطور واقعی 5 درصد از آنها به نفوذ محتوای ویدیویی اعتقاد دارند.

آداپتورها: 9 درصد متخصصان بهینهسازی بازاریابی هستند که از کمترین روشهای فروش خود در طول مسیر استفاده میکنند تا بتوانند در طول سال مشتریان و پیشنهادات خود را حفظ کنند

از طرفی یکی از فعالان در دنیای بازاریابی و دیجیتال گفته است که افراد در زمینه بازاریابی 80 درصد پیشرفت میکنند؛ اصلای جای تعجبی ندارد؛ چرا که با توجه به این که روز به روز فناوری و تکنولوژیهای جدیدی ایجاد میشوند؛ بازاریابی از سبک قدیمی خود فاصله گرفته و همینطور به صورت یک حرفه به شیوه زندگی منقل شده است؛ بنابراین تمرکز و برآورد دادهها برای معماران و آداپتورها اهمیت زیادی دارد و آنها را به بازاریابان قهرمانی در زمینه بهینهسازی تکنولوژی، فرصتهای قانونی و صرفهجویی در هزینهها تبدیل میکند.

هیچ اتفاقی برای بازاریابان، جهانی و بزرگ نیست

این خیلی شگفت انگیز است که بازاریابان در سراسر جهان نگرانیهای مختلفی دارند؛ بهطور مثال در انگلیس، فقط 20 درصد از بازاریابان نگران بودجهای که از دست دادهاند میباشند؛ درحالی که در آلمان این عدد 25 درصد است و در کشورهای دیگر 30 درصد افزایش مییابد. از طرفی مقابله با راهکارهای بیفایده خیلی مهم است؛ چرا که در سالهای پیشرو تجارت و بیزینس به شدت رشد میکند و فرصتهای زیادی را برای خریداران و تاجران محلی فراهم میکند؛ درحالی که فقط 48 درصد از بازاریابان، بازارهای داخلی و محلی را یکی از اولویتهای خود قرار میدهند. به این ترتیب بازاریابان بهتر است بخشی از تمرکز خود را روی بازارهای داخلی قراردهند تا بتوانند نتیجه خوبی بگیرند.

تمرکز کوتاه مدت دردی دراز مدت را بهدنبال دارد

بدون توجه به این که تقلب تبلیغاتی، ایمنی برند و قانون GDPR یا مقررات محافظت از دادههای عمومی که همگی در اولیتها قرار دارند؛ برای بازاریابان بینالمللی نگرانیبرای نارضایتی رضایت مشتریان 50 درصد از نبود مشتریان بیشتر است. به عنوان مثال دسته آداپتورها معمولا به فکر این هستند تا انتظارات مشتریان تغییر دهند و با استفاده از دانش تجزیه و تحلیل بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند. از طرفی ادونسرها بیشتر به دنبال سرمایهگذاری روی ویدیوها مطابق با خواستههای مشتریان هستند. بنابراین بازاریابانی که تمرکز کمتری روی ایمنی برند، روشهای تبلیغاتی و GDPR دارند در مدت زمان طولانی دچار مشکل میشوند. از طرفی یکی از افراد فعال در حوزه بازاریابی گفته است؛ با توجه به این که تجارت التکرونیک و دنیای مجازی هر روز بدون محدودیتتر میشود؛ بازاریابان و برندهای تجاری دیجیتالی برنده میشوند که روی مخاطبین جدید سرمایهگذاری کنند و کانالها و روشهای جدید بازاریابی و فناورِیهای پیش رو را دنبال کنند.

نویسنده :تیم ایده ال